Информатор о раду ОШ „Светозар Милетић“ Врбас објављен на ЈИСИ – портал повереника
Правилник о организацији и систематизацији послова ОШ “Светозар Милетић“ Врбас
Финансијски план 2022. – образложење
Финансијски план за 2022. годину
Завршни рачун за 2021. годину – извештај
Годишњи план образовно-васпитног рада за школску 2022/2023. годину
Годишњи извештај о раду школе у школској 2021/2022. години
Извештај о раду директора 2021/2022. године
Школски програм 2022-2026.
Школски програм за први циклус за период 2022-2026. године
Школски програм за други циклус за период 2022-2026. године
Развојни план школе 2022-2027.
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика ОШ “Светозар Милетић“ Врбас
Анекс ШРП ОШ “Светозар Милетић“ Врбас 2017-2022. год.
Школски развојни план за период 2017-2022. година
План примене мера и активности у циљу јасног и правовременог поступања запослених у спречавању ризика од ширења заразне болести covid-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
Правилник о избору ученика генерације
Статут школе
Пречишћен текст Статута
Измене и допуне Статута
Акт о процени ризика за сва радна места у радној околини
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
Пословник о раду Савета родитеља
Пословник о раду Школског одбора
Пословник о раду Наставничког већа
Правила понашања
Правилник о раду
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
Правилник о начину евидентирања и праћења друштвено-корисног, односно хуманитарног рада и извештавања о његовим ефектима
Правилник o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи
Правилник о похваљивању и награђивању ученика
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
Правилник o изменама Правилника о организацији и систематизацији послова
Правилник о испитима
Правилник о процесу припреме и доношења финансијског плана и о процесу извршења финансијског плана
Правилник о поклонима запослених
Правилник о накнади путних трошкова запослених
Правилник о начину обављања организованог превоза деце
Пословник о раду Ученичког парламента 
Лице за заштиту података о личности
Годишњи извештај о раду школе у школској 2018/2019. години
Извештај о раду директора школе за други квартал школске 2018/2019. године
Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. године
Извештај о раду директора школе за прво полугодиште школске 2019/2020. године
Анекс Школски програм 2019/2020. годину
Анекс ШРП – Пројекат „Предузетне школе“