Правилник о избору ученика генерације
Правилник о организацији и систематизацији послова 2023/2024. годину
Годишњи план образовно-васпитног рада за школску 2023/2024. годину
Анекс школског програма 2022-2026 16.09.2023. год.
Анекс развојног плана 2022-27. год.
Годишњи извештај о раду школе у школској 2022/2023. години
Извештај о раду директора – друго полугодиште 2022-2023.
Извештај о раду директора – прво полугодиште 2022-2023.
Интерни акт школе којим се прописује начин употребе мобилног телефона током наставног дана
Информатор о раду ОШ „Светозар Милетић“ Врбас објављен на ЈИСИ – портал повереника
Правилник о организацији и систематизацији послова ОШ “Светозар Милетић“ Врбас
Анекс школског програма 2022-2026 14.09.2022. год.
Школски програм 2022-2026.
Школски програм за први циклус за период 2022-2026. године
Школски програм за други циклус за период 2022-2026. године
Развојни план школе 2022-2027.
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика ОШ “Светозар Милетић“ Врбас
План примене мера и активности у циљу јасног и правовременог поступања запослених у спречавању ризика од ширења заразне болести covid-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
Статут школе
Акт о процени ризика за сва радна места у радној околини
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
Пословник о раду Савета родитеља
Пословник о раду Школског одбора
Пословник о раду Наставничког већа
Правила понашања
Правилник о раду
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
Правилник о начину евидентирања и праћења друштвено-корисног, односно хуманитарног рада и извештавања о његовим ефектима
Правилник o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи
Правилник о похваљивању и награђивању ученика
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
Правилник o изменама Правилника о организацији и систематизацији послова
Правилник о испитима
Правилник о процесу припреме и доношења финансијског плана и о процесу извршења финансијског плана
Правилник о поклонима запослених
Правилник о накнади путних трошкова запослених
Правилник о начину обављања организованог превоза деце
Пословник о раду Ученичког парламента 
Лице за заштиту података о личности