Техничко особље

1.

Буквић Соња курирка

2.

Хорњак Едит куварица

3.

Илчешин Јелена сервирка

4.

Спасић Миљана спремачица

5.

Драшковић Гина спремачица

6.

Сувајџић Радослава спремачица

7.

Миклош Хелена спремачица

8.

Сувајџић Гордана спремачица

9.

Бајор Драгана спремачица

10.

Милошевић Милица спремачица

11.

Дамјановић Јелена спремачица

12.

Радовић Данијела спремачица

13.

Пејновић Сања спремачица

14.

Јожић Јелена спремачица

15.

Сабадош Мирослав домар-мајстор

16.

Борис Бурда ложач-мајстор